You have no items in your shopping cart.
Search
Filters

送货和退货

เงื่อนไขการยกเลิกการสั่งซื้อสินค้า

     1. การยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าทันที : ลูกค้าจะต้องดำเนินการขอยกเลิก ภายใน 1 วัน หลังจากการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว หรือก่อนที่ผู้ขายจะดำเนินการเตรียมจัดส่งสินค้า คำสั่งซื้อของลูกค้าจะถูกยกเลิกโดยทันที (สำหรับคำสั่งซื้อที่ไม่ได้ชำระเงินปลายทาง)
     2. การยกเลิกภายหลัง กรณีเกินระยะเวลา 1 วัน : การยกเลิกการสั่งซื้อหลังจากเกินระยะเวลาที่ระบุ สำหรับการยกเลิกการสั่งซื้อทันที และก่อนที่ผู้ขายจะเตรียมการดำเนินการจัดส่งสินค้า การยกเลิกการสั่งซื้อจะขึ้นอยู่กับการอนุมัติคำสั่งของผู้ขาย จึงจะสำเร็จตามขั้นตอน

     หมายเหตุ : ผู้ขายมีสิทธิ์ในการปฏิเสธคำขอยกเลิกของลูกค้า ถ้าคำสั่งซื้อได้ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดส่งเรียบร้อยแล้ว หากผู้ขายปฏิเสธคำขอยกเลิกของลูกค้า จะถือว่าการสั่งซื้อถูกดำเนินการตามขั้นตอนปกติ

 

 

เงื่อนไขในการคืนสินค้า

(ลูกค้ามีสิทธิ์คืนสินค้าได้ภายใน 7 วัน และคืนเงินให้ลูกค้าภายใน 15 วัน นับแต่ได้รับสินค้าคืน)
*ระยะเวลาที่สามารถคืนสินค้าได้จะนับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

เอกสารและสิ่งที่จำเป็นสำหรับการคืนสินค้า

     • เอกสารทุกอย่างที่ส่งมาพร้อมกับสินค้า เช่น ใบรับประกันสินค้า คู่มือการใช้งาน
     • ระบุสาเหตุของการคืนสินค้าและทำตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้

 

ลูกค้าสามารถคืนสินค้าได้เนื่องจากกรณี :

     1. สินค้าได้รับความชำรุดเสียหาย ใช้งานไม่ได้
**หมายเหตุ กรณีสินค้าชำรุดเสียหาย กรุณาติดต่อ Co-opclick ภายใน 7 วันหลังจากที่ได้รับสินค้า พร้อมแสดงหลักฐานการชำรุดเสียหาย เช่น ภาพถ่ายสินค้า ใบเสร็จในการสั่งซื้อสินค้า
     2. การจัดส่งสินค้าผิด เช่น สี หรือ ขนาดของสินค้าผิด ไม่พอดี (สำหรับสินค้าแฟชั่น) เป็นต้น
     3. สินค้าไม่ตรงกับโฆษณาหรือผิดจากคำบรรยายสินค้า
     4. ได้รับสินค้าผิด หรือสินค้าบางส่วนสูญหาย อุปกรณ์ไม่ครบ
     5. สินค้าหมดอายุ หรือสินค้ามีตำหนิ
     6. เปลี่ยนใจหรือไม่ต้องการ ***สินค้าบางประเภทไม่สามารถรับคืนได้ด้วยสาเหตุเปลี่ยนใจหรือไม่ต้องการ

เงื่อนไขสำหรับการคืนสินค้า :

การคืนสินค้าต้องตรงตามเงื่อนไขด้านล่างเพื่อให้การคืนสินค้าเป็นไปอย่างถูกต้อง (/ : จำเป็น)

 

**** ลูกค้าไม่สามารถคืนสินค้าได้จากสาเหตุการเปลี่ยนใจได้ หากบรรจุภัณฑ์ของสินค้าได้ถูกเปิดออก แกะออก หรือได้รับความเสียหาย บรรจุภัณฑ์เดิมที่ส่งคืนจะต้องมีสภาพที่สมบูรณ์ ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถคืนสินค้าได้

 

ค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าคืน

     1. การคืนสินค้าในกรณีเปลี่ยนใจ/ไม่ต้องการลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าคืนทั้งหมด
     2. การคืนสินค้ากรณีสินค้าชำรุดเสียหาย/ใช้งานไม่ได้ สินค้ามีตำหนิ สินค้าผิดขนาด ได้รับสินค้าผิด สินค้าไม่ตรงตามโฆษณา ได้รับสินค้าไม่ครบ สินค้าหมดอายุ ลูกค้าจะต้องชำระค่าบริการในการส่งสินค้าคืนก่อน โดยเรายินดีคืนเงินค่าส่งคืนสินค้าให้กับลูกค้า สำหรับสินค้าที่ส่งคืนตามเงื่อนไขการคืนสินค้าเท่านั้น (กรุณาเก็บใบเสร็จค่าส่งสินค้าไว้เพื่อเป็นหลักฐาน)

*** สินค้าที่ไม่สามารถรับคืนได้ด้วยสาเหตุการเปลี่ยนใจหรือไม่ต้องการ

 

การขอคืนเงิน/เปลี่ยนสินค้า

     • ลูกค้าสามารถเลือกวิธีการรับเงินคืนได้ โดยเลือกจากการคืนเงินเข้าบัญชีธนาคาร เปลี่ยนสินค้า โปรดระบุในแบบฟอร์มการคืนสินค้า(วิธีการคืนเงินจะขึ้นอยู่กับวิธีการที่ลูกค้าชำระเงิน)
     • ลูกค้าไม่สามารถขอเปลี่ยนสินค้าเป็นชนิดอื่นได้

ลูกค้าจะได้รับเงินคืนเมื่อใด

การคืนเงินจะดำเนินการในกรณีที่มีการคืนสินค้าหรือการยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้าเกิดขึ้น ลูกค้าสามารถเลือกวิธีการคืนเงินได้โดยขึ้นอยู่กับวิธีการชำระเงินที่ใช้ในการสั่งซื้อสินค้า หลังจากนั้นลูกค้าจะได้รับการแจ้งเตือนจาก Co-opclick เมื่อการคืนเงินได้เริ่มดำเนินการ

รายละเอียดวิธีการคืนเงินและระยะเวลาดำเนินการคืนเงิน

 

* วันทำการ หมายถึง วันจันทร์-วันศุกร์ ไม่รวมวันหยุด เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์